עד 30% הנחה על פריטים נבחרים והטבה למצטרפות חדשות ❤️🔥 משלוחים חינם 💌

תנאי שימוש

כללי
ברוכים הבאים לאתר com.marqe (להלן: “האתר”) המופעל על ידי חברת MARQE.COM LTD (להלן: “החברה”). האתר משמש כפלטפורמה פרסומית עבור מעצבים אשר במסגרתה מציעים המעצבים את מוצריהם למכירה. השימוש באתר, בתכניו ובשירותים המוצעים בו כפופים לתנאי השימוש המפורטים להלן (להלן: “תנאי השימוש”). החברה שומרת לעצמה את הזכות לשנות או לעדכן את תנאי השימוש מעת לעת, לפי שיקול דעתה הבלעדי. תוקפו של שינוי או עדכון יחל מרגע פרסומו באתר. בעשותך שימוש באתר הנך מאשרת ומצהירה כי הנך מעל גיל 18 וכי הפרטים שמסרת הינם פרטים אישיים שלך או של צד שלישי שיש לך את הסמכות למסור את פרטיו. תנאי השימוש יחולו בכל מקרה של שימוש באתר באמצעות כל סוג מחשב או כלי תקשורת אחר (לדוגמא טלפון סלולארי או מחשב נייד וכו’). חלקים מהאתר ומתנאי השימוש מנוסחים בלשון נקבה מטעמי נוחות בלבד, אך כל האמור בהם מופנה לכל המגדרים.

שירותים הכרוכים בהרשמה
קבלת גישה לחלק מהשירותים ו/או התכנים המוצעים באתר (לרבות אירועים שהחברה תקיים) כרוכה בהרשמה לאתר ו/או לשירות.
במסגרת הרשמה כאמור תתבקשי לספק לחברה מספר פרטים אישיים אודותיך, ובכלל זה, שם מלא, כתובת דואר אלקטרוני, מען, מספר טלפון וכד’ (להלן יחד: “המידע”). חלק מהמידע שתתבקשי למסור הינו פרטי חובה – כלומר לא ניתן להירשם מבלי למסור פרטים אלו. פרטי החובה יסומנו באופן מפורש.
בנוסף לפרטים כאמור, ברישומך לחלק מהשירותים ו/או התכנים המוצעים באתר תתבקש לבחור שם משתמש ו/או סיסמה. פרטים אלו ישמשו לזיהויך לצורך קבלת גישה לשירותים ו/או התכנים כאמור. הנך אחראית באופן מלא לשמירת סודיות שם משתמש ו/או סיסמה ומתחייבת להודיע לחברה באופן מיידי על כל שימוש שאינו מורשה בשם משתמש ו/או הסיסמה שלך ו/או על כל הפרת סודיות אחרת. לחברה לא תהא כל אחריות לשימוש בלתי מורשה של כל צד ג’ באמצעות הנתונים המופיעים בטופס הרישום. מבלי לגרוע מהאמור מובהר כי לחברה לא תהא כל אחריות לשימוש בלתי מורשה בחשבון המשתמש שלך.
כל הפעולות המתבצעות באמצעות חשבון המשתמש שלך (ובכלל זה ביצוע עסקאות) ייחשבו כפעולות שמבוצעות על-ידך, בין שפעולות אלה מתבצעות בהסכמתך או בידיעתך ובין שבלעדיהן.
הנך מתחייבת לספק מידע אמיתי, מדויק, נכון ומלא אודותיך, כפי שמתבקש במהלך ההרשמה לאתר ו/או לשירות. כמו כן, הנך מתחייבת לעדכן את המידע כפי שנמסר על ידך במהלך ההרשמה במטרה לשמור על נכונותו ודיוקו.
החברה שומרת לעצמה את הזכות להשעות, לבטל או לסרב לספק את השירות הניתן לך על ידה באתר, בכל מקרה בו החברה תהא סבורה, על פי שיקול דעתה המוחלט והבלעדי, כי המידע שמסרת אינו אמיתי, מעודכן, שלם או נכון בזמן הרישום או לאחריו, ו/או כי הפרת תנאי שימוש אלה ו/או כי קיים חשש לכך שביצעת מעשה עבירה ו/או מעשה מרמה או שלא כדין מכל בחינה שהיא, והכול עם או בלי הודעה מוקדמת.
ביצוע רכישות דרך האתר ותשלומים

המוצרים
באתר מפורסמים ומוצעים לרכישה מוצריהם של המעצבים המוצגים באתר (להלן: “המוצרים”). רכישת המוצרים באתר נעשית באופן מקוון.
מחירו של כל מוצר המוצע לרכישה באתר הינו כמצוין לצד המוצר באתר. המחירים המופיעים באתר כוללים מע”מ על פי דין. עלות דמי המשלוח (בהתאם לשיטת המשלוח שתיבחר על ידך) הינם כמוצג באתר במסגרת תהליך הרכישה. החברה רשאית לשנות את מחירם של המוצרים המוצעים למכירה באתר ו/או את עלות דמי המשלוח, מעת לעת.
החברה מציגה באתר את פרטיהם ותמונתם של המוצרים כפי שהתקבלו מהמעצבים ו/או בתי העסק השונים. החברה לא תהא אחראית לפערים, אי-דיוקים ו/או טעויות אשר יהיו בין פרטיהם, פרטיהם או תמונתם של המוצרים המוצגים באתר לבין מצב הדברים בפועל ולא תחוב בכל נזק ו/או חסרון כיס שיגרם לך או לצד שלישי כתוצאה מהסתמכות על המוצג באתר.
המכירה דרך האתר כפופה למלאי הקיים אצל המעצב את המוצר. החברה פועלת לעדכן ולפרסם לצד מוצרים שאזלו מהמלאי הודעה מתאימה כדוגמת “המלאי אזל”. על אף האמור, המלאי הקיים מתעדכן באופן שוטף מול המעצב המוכר את המוצר ולפיכך עלולים להיווצר פערים בין המלאי המצוין באתר לבין המלאי הקיים בפועל. במקרה של הזמנת מוצר שאינו קיים במלאי, החברה תיצור אתך קשר באחד מאמצעי הקשר שסיפקת ואם הדבר ניתן תציע לך מוצר חלופי או מועד אספקה נדחה. אם תסכימי, תתוקן הזמנתך בהתאם. אם תסרבי, יבוצע זיכוי מלא בגין הפריט החסר.
כל עסקה שתבצע דרך ו/או באמצעותו תבוצע ישירות בינך לבין המעצב המוכר את המוצר נשוא העסקה; החברה אינה ולא תיחשב צד לעסקה בינך לבין המעצב; בהתאם לכך, החברה לא תישא בכל אחריות, ישירה או עקיפה, בקשר עם העסקה או המוצרים שנמכרו במסגרתה. האחריות המלאה והבלעדית בקשר עם המוצרים המוצעים באתר, לרבות פרסום המוצרים, תנאי העסקה, טיב ואיכות המוצרים ותנאי האחריות למוצרים חלה על המעצב המציע את המוצר למכירה, בהתאם לכל דין ובהתאם למקובל אצל המעצב.

אמצעי התשלום
התשלום בגין המוצרים יבוצע באמצעות אמצעי התשלום שיפורטו באתר מעת לעת. החברה שומרת לעצמה את הזכות להפסיק את השימוש באמצעי תשלום כלשהו באתר, להתיר שימוש באמצעי תשלום נוספים ולהחיל הסדרי תשלום שונים על סוגי אמצעי התשלום אותם תכבד.
השלמת עסקה המבוצעת דרך האתר (ואספקת המוצרים או מתן השירותים מכוחה) כפופה לקליטת ההזמנה, אישור ההזמנה על ידי החברה וכן על ידי המעצב הרלוונטי ואישור ביצוע העסקה על ידי חברת האשראי או מפעיל שירותי התשלום באמצעותו שילמת.
במקרה של תשלום באמצעות כרטיס אשראי יהא עליך למסור את מספר כרטיס האשראי, תעודת הזהות של בעל הכרטיס, סוג הכרטיס ואת תוקפו. הנך מצהירה כי הפרטים שמסרת בעת ביצוע הרכישה הנם נכונים ובתוקף וכן כי יש לך את הסמכות לחייב כרטיס האשראי באמצעותו בוצע התשלום על ידך. בכדי לוודא שפרטי כרטיס האשראי נמסרו בהסכמתך וידיעתך, החברה עשויה לאמת את המידע האישי אשר סופק במסגרת הליך הרישום כנגד מאגרי מידע של צדדים שלישיים. בעת ביצוע בדיקות אימות אלו, פרטים אישיים שסופקו על ידך יימסרו לצדדים שלישיים אשר עשויים לשמור תיעוד של מידע זה.
התשלום באמצעי תשלום שונים עשוי להיות כרוך בעמלות שונות שייגבו ממך על-ידי חברת האשראי או מפעיל שירותי התשלום באמצעותו שילמת ובהתאם לתנאי השירות של אותו חברה או מפעיל. הנך נושאת באחריות הבלעדית לשאת בעמלות אלה, ככל הנדרש.
החברה תהא רשאית לגבות ממך בכל דרך חוקית כל חיוב שלא כובד באמצעי התשלום באמצעותו שילמת, בתוספת דמי טיפול שעשויים להיות מוטלים על החוב שלך.
החברה רשאית שלא לאשר ו/או למנוע ביצוע של תשלום, על פי שיקול דעתה הבלעדי, לרבות אך לא רק, במקרה שבו פרטי הרישום היו שגויים או לא מלאים או במקרה שהופרו תנאי השימוש.
החברה ו/או מי מטעמה אינה ולא תהא אחראית לכל בעיה ו/או תקלה ו/או נזק שייגרם לך או למי מטעמך בשל ביצוע ו/או גביית התשלומים. בכל בעיה ו/או תקלה ו/או טענה בקשר עם האמור, עליך לפנות ישירות לשירות הלקוחות של חברת האשראי או מפעיל שירותי התשלום באמצעותו שילמת.
מובהר כי אין בתשלום דרך האתר כדי להטיל על החברה אחריות כלשהי בקשר עם עסקה וזו מבוצעת ישירות בינך לבין המעצב הרלוונטי.

אספקת המוצרים
אספקת המוצרים שהוזמנו על ידך באמצעות האתר כפופה לקליטת ההזמנה, לכך שהמוצרים שהזמנת מצויים במלאי של המעצב הרלוונטי ולאישור ביצוע העסקה על ידי חברת האשראי או מפעיל שירותי התשלום באמצעותו שילמת.
אספקת המוצרים תיעשה בהתאם לשיטת המשלוח שנבחרה על ידך בעת ביצוע ההזמנה, בתוך עד 10 ימי עסקים אלא אם צוין אחרת ביחס למוצר מסוים באתר. חישוב מועד האספקה יחל רק לאחר שקוימו מלוא התנאים המנויים בסעיף 3.14 לעיל. בכל מקרה בחישוב מועד האספקה לא ייחשבו שישי, שבת, ימי חג ומועד וערביהם.
אספקת המוצרים נעשית בפועל על ידי צדדים שלישיים (כגון דואר ישראל ו/או חברות שילוח). החברה אינה אחראית על עיכובים באספקה אשר ייגרמו בשל מעשה או מחדל של צדדים שלישיים כאמור (לרבות דואר ישראל ו/או חברת השילוח, לפי העניין) ו/או בשל נסיבות אחרות שאינן בשליטתה של החברה, כגון שביתות ו/או תקלות, לרבות אך לא רק תקלות במערכותיה הממוחשבות של מפעילת האתר.
במידה והמשלוח התבצע באמצעות שליח “עד הבית”, השליח יגיע לכתובת כפי שהוקלדה על ידך. ככל שהפרטים אותם תזיני במסגרת פרטי הרכישה אינם מדויקים, אפשר שהזמנתך תוחזר על ידי השליח או לחילופין תסופק לכתובת שנמסרה על ידך. במקרה בו ההזמנה תסופק לכתובת שנמסרה על ידך הדבר ייחשב כאספקה של המוצר בהתאם להזמנתך. במקרה בו המוצר יוחזר ויישלח מחדש לכתובת מעודכנת שאת פרטיה תמסור לנו את תחויבי במלוא תשלום דמי המשלוח, ולכן, אנא הקפידי למלא פרטים מדויקים ועדכניים.

ביטול עסקה
ביטול העסקה שבוצעה דרך האתר ייעשה בהתאם למדיניות ביטול והחזרת מוצרים המצויה תחת [לינק למדיניות שהוכנה עבורכם].

שירות לקוחות
כאמור לעיל, האחריות למוצרים חלה על המעצב המציע למכירה את המוצר שרכשת. יחד עם זאת, החברה עושה כמיטב יכולתה כדי לספק לך חווית קניה חיובית ומוצרים איכותיים. אם את סבורה כי המוצר שרכשת באמצעות האתר, לוקה בפגם כלשהו, אנא פנה לשירות הלקוחות שלנו, בטלפון: [0542546006] או במייל [[email protected]] והחברה תפעל לסייע ולטפל בפנייתך מוקדם ככל שניתן.

מועדון לקוחות
ייתכן שהחברה תפעיל מועדון לקוחות בתנאי ההצטרפות כפי שיפורסמו באתר מעת לעת. תנאי שימוש אלו ותנאי חברות במועדון הלקוחות משלימים זה לזה, ואין באחד כדי לגרוע מהשני. החברה תהא רשאית להציע את חלק מהשירותים הניתנים באתר לחברי מועדון לקוחות בלבד וכן להציע לחברי המועדון הלקוחות הטבות ו/או מבצעים ייחודיים, והכל לפי שיקול דעתה הבלעדי.

הטבות ומבצעים
החברה רשאית להציע באתר מבצעים, הטבות והנחות שונות במסגרת האתר. מבצעים והטבות כאמור יהיו מוגבלים בהתאם לתנאים ו/או למלאי ו/או לתקופת זמן מסוימת, והכל כפי שיפורט באתר. בכפוף להוראות כל דין, החברה רשאית בכל עת להפסיק מבצעים, הטבות והנחות אלה, להחליפם או לשנותם, בלא צורך לתת כל הודעה מוקדמת על כך. בנוסף, החברה רשאית שלא להעניק את ההטבה ו/או שלא לאפשר את מימושה של ההטבה, אם תהא סבורה, לפי שיקול דעתה המוחלט והבלעדי, כי השימוש שנעשה באתר ו/או במועדון נעשה שלא כדין ו/או תוך הפרת תנאי שימוש אלה ו/או תוך מעשה עבירה ו/או מעשה מרמה או שלא כדין מכל בחינה שהיא.

קישורים ומידע פרסומי
במסגרת הביקור באתר יכול שיוצג בפניך מידע מסחרי-פרסומי. מקורו של מידע כאמור יכול שיהיה מהחברה ו/או מצדדים שלישיים. במקרים בהם מקורו של מידע זה מצדדים שלישיים, החברה אינה יכולה לערוב לאמינות ולדיוק המידע, לפיכך, בעשיית שימוש באתר הנך מוותרת על כל טענה, דרישה או תביעה בגין אובדן, הפסד או נזקים הנובעים מהסתמכות או שימוש במידע אשר מקורו מצדדים שלישיים.
ככל שיש באתר קישוריות (לינקים) לאתרים אחרים שאינם מנוהלים ומופעלים על-ידי החברה, לא תישא החברה באחריות לתוכנם של אותם אתרים ולמידע המתפרסם בהם, לרבות שלמותו, דיוקו, עדכניותו ונכונותו, או לכל פרט אחר הקשור בהם. החברה לא תהיה אחראית לכל נזק ישיר או עקיף, כספי או אחר, שייגרם לך כתוצאה משימוש או הסתמכות על תוכנם של האתרים שתגיע אליהם באמצעות האתר.

הגבלת אחריותה של החברה ומי מטעמה
במקרה שרכשת מוצרים פגומים, זכותך היחידה היא להחליפם או לקבל את כספך בחזרה, כפי שפורט בתנאים אלו ובמדיניות ביטול והחזרת מוצרים החלה אצל החברה.
שימושך באתר, בשירותים ובתכנים המופיעים בו והסתמכותך עליהם הם על אחריותך בלבד. השימוש באתר, בשירותים ובתכנים בו הינו כמות שהוא (AS IS) ועל בסיס זמינות (AS AVAILABLE) ולא תהיה לך כל טענה, תביעה או דרישה כלפי החברה ו/או מי מטעמה בגין תכונות האתר, השירותים והתכנים, נכונות התכנים, שלמותם, עדכניותם ודיוקם, יכולותיו של האתר, מגבלות או התאמת האתר והתכנים לצרכיך, לרבות בגין הפסקתם (זמנית או קבועה), אי שמירה ו/או אובדן של תכנים, לרבות שנשלחו אליך או על-ידך, כמו גם פגיעה או שיבוש בשלמות או בתוכן של תכנים שקיבלת או שיגרת ו/או בקשר עם השירותים אשר יסופקו באמצעות האתר, זמינותם, התאמתם לצרכיך ואיכותם.
החברה איננה מתחייבת כי כל הקישורים שימצאו באתר יהיו תקינים ויובילו אותך לאתר אינטרנט פעיל. החברה רשאית לסלק מהאתר קישורים שנכללו בו בעבר, להוסיף קישורים חדשים או להימנע מהוספת קישורים חדשים – הכול לפי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט. מובהר ומוסכם בזה, כי הצבת מודעות, קישוריות ומידע מסחרי באתר לא תתפרש כהצעה של האתר להשתמש, כהבעת תמיכה, עידוד, הסכמה או מתן חסות של האתר, במפורש או מכללא לתכנים ו/או לשירותים המוצעים על ידי בתי העסק ונותני השירותים השונים באתר.
החברה אינה מתחייבת ששירותי האתר יינתנו כסדרם או בלא הפסקות, יתקיימו בבטחה וללא טעויות, לא יופרעו ויהיו חסינים מפני גישה בלתי-מורשית למחשבי החברה או מפני נזקים, קלקולים, תקלות או כשלים – והכול בחומרה, בתוכנה, בקווי ובמערכות תקשורת, אצל החברה או אצל מי מספקיה.
החברה אינה מתחייבת שהאתר ו/או השירותים בו יהיו זמינים ונגישים בכל עת. החברה אינה מתחייבת כי מכלול השירותים המוצעים באתר או שיוצעו בו יוסיפו להיות מוצעים, ויתכן ושירות כזה או אחר יישלל ללא מתן הודעה מוקדמת.
החברה רשאית לסגור את האתר ולשנות מעת לעת את מבנהו, מראהו וזמינותם של השירותים והתכנים הניתנים בו וזאת ללא צורך להודיע לך על כך מראש. לא תהיה לך כל טענה, תביעה או דרישה כלפי החברה בקשר לכך.
הגנה על הפרטיות
על המידע שיימסר על ידך בעת ההרשמה לאתר ו/או לאיזה משירותים בו וכן על המידע שייאסף על ידי החברה אגב שימושך באתר ו/או באיזה מהשימושים בו חלות הוראות חוק הגנת הפרטיות, התשמ”א – 1981. שימוש בפרטים כאמור יהיה בהתאם להוראות מדיניות הפרטיות של האתר המצויה תחת לשונית [להשלים] ומהווה חלק בלתי נפרד מתנאי שימוש אלו (להלן: “מדיניות הפרטיות”). הואיל ומדיניות הפרטיות יכולה להשתנות מעת לעת, מומלץ להתעדכן במסמך מדיניות הפרטיות מעת לעת.

משלוח דברי פרסומת
ככל שמסרת את פרטיך באתר והסכמת לקבלת דיוור, הרי שהנך מאשרת ומסכימה לקבלת דברי פרסומת, עדכונים או הצעות על שירותים או מוצרים, הטבות ייחודיות, הזמנות אישיות וכן מוצרים להתנסות, באמצעות משלוח דואר אלקטרוני, פקס, מסרוני טקסט (SMS), עדכוני תוכן או כל אמצעי תקשורת אחר, מהחברה ו/או מחברות קשורות לחברה ו/או מספקים ונותני שירותים שהחברה משתפת עמם פעולה.

אבטחת מידע
המידע באתר מאובטח ומוגן לפי אמות מידה סבירות ומקובלות המתעדכנות מעת לעת. כמו כן, מפעילת האתר מיישמת באתר מערכות ונהלים לאבטחת מידע. בעוד שמערכות ונהלים אלה מצמצמים את הסיכונים לחדירה בלתי מורשית למחשבי מפעילת האתר, אין בהם ביטחון מוחלט. לכן, מפעילת האתר אינה מתחייבות שהשירותים באתר ו/או המידע שיתקבל במסגרת השימוש באתר יהיו חסינים באופן מוחלט מפני גישה בלתי מורשית למידע המאוחסן בהם.

זכויות קנייניות באתר ותכניו
מלוא זכויות הקניין הרוחני (מכל סוג שהן), לרבות שם החברה, סימני מסחר, סודות מסחריים וזכויות יוצרים, בין אם רשומים ובין אם לאו, באתר – לרבות, מבלי לגרוע, הרעיון העומד בבסיס האתר, הלוגו, בסיס הנתונים של האתר, רשימת המוצרים, תיאור המוצרים, תמונות המוצרים, עיצוב המוצרים, נראות האתר ועיצובו הגרפי (“Look and Feel”), שם המתחם (Domain Name) של האתר, וכן בכל תוכנה, יישום, קובץ גרפי, טקסטים, קוד מחשב, תכנים אודיו-ויזואליים וכל חומר או תוכן אחר הכלול באתר – הינם קניינה הבלעדי של החברה בלבד ו/או של צד שלישי שהעניק רשות לחברה להשתמש בהם. אין להעתיק, להפיץ, לשכפל, לשדר, להעביר בהעברת המשך (re-transmission) להציג, להנפיק רישיון, להציג בפומבי, להעמיד לרשות הציבור, ליצור יצירות נגזרות, להשכיר, לתרגם או למסור לצד שלישי כל חלק מהנ”ל בלא קבלת הסכמתה המפורשת של החברה או של אותם צדדים שלישיים בעלי הזכויות (לפי העניין), בכתב ומראש.

שיפוי
הינך מתחייבת לשפות את החברה, עובדיה, מנהליה, בעלי מניותיה או מי מטעמם בגין כל תביעה, דרישה, נזק, הפסד, אובדן רווח, תשלום או כל הוצאה שייגרמו להם – ובכלל זה שכר טרחת עורך דין (סביר) והוצאות משפט – עקב הפרת תנאי שימוש אלה ו/או הפרת החוק על ידך ו/או עקב כל תביעה ו/או דרישה של צד שלישי כלשהו כתוצאה מהפרה של תנאי מתנאי שימוש של האתר ו/או הפרת החוק על ידך.
תנאי שימוש נוספים באתר
השימוש באתר הינו לשימוש פרטי בלבד. כל שימוש אחר באתר, לרבות שימוש מסחרי (לרבות מכירה של המוצרים ו/או השירותים המוצעים באתר לצדדים שלישיים במכירה קבוצתית ו/או סיטונאית) כפוף לקבלת אישור החברה מראש ובכתב.
מבלי לגרוע מהאמור בתנאים אלו, בעשותך שימוש באתר הינך מתחייבת כי לא תעשי אחד או יותר מהדברים הבאים:
התחזות לאדם או גוף כלשהו, לרבות נציג, עובד או מנהל של החברה ו/או מסירת תיאור מסולף או הצגה כוזבת של קשר בינך ובין צד שלישי.
הטענה, שליחה או שידור של כל חומר שקרי ומטעה או חומר אשר נועד להערים על אדם או על גוף כלשהו, במישרין ו/או בעקיפין.
הטענה, שליחה או שידור של כל חומר המכיל כל סוג של וירוס מחשב או כל קוד מחשב אחר, המתוכנן להרוס, להפריע, או להגביל את השימוש (ובכלל זה כל שימוש אחר מלבד שימוש הוגן וסביר בשירות) בכל אחד מן המחשבים, השרתים, החומרה ו/או התוכנה אשר מצויים בשימוש החברה לצורך אספקת השירותים המוצעים באתר זה.
הפצת “דואר זבל” (spam) לשרתי האתר, או הצפתם בכל דואר אחר.
שינוי, עיבוד, העתקה, שאיבת מידע, התאמה, מתן רישיון משנה, תרגום, מכירה, הפצה, שכפול, שידור, צילום, הצגה בפומבי, העברה לציבור, העמדה לרשות הציבור, עשיית יצירות נגזרות, ביצוע פעולות של הנדסה חוזרת, פירוק או הרכבה מחדש של איזה מהמידע ו/או התכנים המצויים באתר ו/או כל אחד מחלקי הקוד המרכיבים את האתר, לרבות בסיס המידע, וכן פעולות כאלה לגבי החומרה והתוכנה אשר מצויות בשימוש עבור השירות.
שינוי ו/או סילוף של המידע ו/או התכנים המצויים באתר וכן ביצוע כל פעולה העלולה לפגוע בנכונות או מהימנות המידע או התכנים כאמור ו/או בכבודה או בשמה של החברה או מי מטעמה כבעל זכויות היוצרים.
קישור של תכנים מהאתר, שאינם דף הבית של האתר או הצגה או פרסום של תכנים כאמור בכל דרך אחרת, אלא אם הקישור יהיה לדף אינטרנט באתר במלואו וכפי שהוא (as is) כך שניתן יהיה לצפות ולהשתמש בו באופן הזהה לחלוטין לשימוש ולצפייה באתר.
פגיעה בכל דרך שהיא בזכויות יוצרים, סימני מסחר, או כל זכות קניינית אחרת אשר מצויה באתר זה.
הצבת האתר, או כל חלק ממנו, בתוך מסגרת של אתר אחר ,(frame) גלויה או סמויה, או כחלק מאתר אחר ,(mirror) ובכלל זה באמצעות כל תכנה, מכשיר, אביזר או פרוטוקול תקשורת, המשנים את עיצובם באתר או מחזירים תכנים כלשהם ובפרט, פרסומות ותכנים מסחריים, ללא הסכמה בכתב ומראש של החברה.
שימוש בכל יישום מחשב או אמצעי אחר, לרבות תוכנות מסוג Robots Crawlers וכדמה וכן בכל רובוט, “תולעת” ,(spider) מנוע אחזור וחיפוש מידע, או בכל כלי אוטומטי או ידני אחר אשר מתוכנן ללקט, לאנדקס, לאחזר, לאגור, לאסוף או לאתר מידע באתר או כלי כאמור אשר מתוכנן לחשוף את מבנה מאגר הנתונים והקוד באתר זה.
הפרעה בכל דרך אחרת, או קטיעה של האתר (לרבות על ידי הפרעה לפעולות השרת ורשת המחשבים המחוברים לאתר או של רשת המחשבים המחוברת אליה) או הפרה באופן כזה או אחר של הדרישות והפרוצדורות של האתר.
שימוש שנועד להתחקות אחר אדם אחר או להטריד אדם אחר בכל דרך שהיא.
איסוף או אגירת מידע אישי על משתמשים אחרים לשם מטרות כלכליות או בלתי חוקיות. כמו כן מכירה, הפצה או כל שימוש כלכלי במידע באתר או כל שימוש אחר באופן העלול לפגוע באדם אשר המידע רלוונטי לו.
מבלי לגרוע מהאמור בתנאים אלו, החברה תהיה רשאית למנוע ממך לגשת לשירותים באתר וכן לבטל רכישות שנעשו, גם אם בעבר הזמנת מוצרים באמצעות האתר, באופן זמני או לצמיתות, בכל אחד מהמקרים הבאים, לפי שיקול דעתה הבלעדי:
אם בעת ההרשמה באתר מסרת פרטים כוזבים ו/או שגויים. הזנת פרטים כוזבים הינה עבירה פלילית והחברה תהיה זכאית לנקוט בכל האמצעים העומדים לרשותה על פי כל דין נגד משתמש אשר יגיש פרטים כוזבים כאמור.
אם את חייבת כספים לחברה או לחברות קשורות ולא פרעת את חובך, למרות שחלף המועד לתשלום.
אם יהא חשד ממשי לכך שביצעת מעשה ו/או מחדל הפוגעים ו/או העשויים לפגוע באתר ו/או החברה ו/או בצדדים שלישיים (לרבות לקוחות, עובדים וספקים).
אם יהא חשד ממשי לכך שעשית שימוש לא חוקי באתר ו/או בשירותי האתר לרבות ביצוע מעשה הנחזה כבלתי חוקי ו/או במטרה לאפשר, להקל, לסייע ו/או לעודד ביצועו של מעשה כאמור.
אם יהא חשד ממשי לכך שהפרת את תנאי השימוש ו/או תנאי כל שירות מקוון אחר המוצע באתר.
אירעה תקלה טכנית ו/או תקלה באמצעי התקשורת אשר מנעה או הייתה עלולה למנוע רכישה מסוימת.
במקרה של כוח עליון, לרבות כל אירוע שאינו מצוי בשליטתה של החברה ומונע לדעת החברה את המשך המכירה, ביצועה או מימושה, לרבות פעולות מלחמה, איבה, טרור, שביתה, אסון טבע, מגפה וכו’.

שונות
תנאי השימוש מתווספים לכל הוראות תנאי שימוש אחרים המצויים באתר. במקרה של אי התאמה – תנאי שימוש אלו יגברו.
החברה שומרת לעצמה את הזכות להפסיק את שימושך באתר אם לא תעמוד באחד או יותר מתנאי השימוש.
הדין החל על השימוש באתר, על רכישה באמצעותו ועל תנאי השימוש הוא הדין הישראלי בלבד, אשר יגבר על כל כללי ברירת דין המפנים לתחולת הדין הזר. סמכות השיפוט הבלעדית בקשר עם האמור נתונה לבתי-המשפט המוסמכים במחוזות תל-אביב והמרכז בישראל.
לשאלות או בירורים ניתן לפנות לשירות הלקוחות של החברה בטלפון [054-2546006] .

whatsapp